تحلیل کنش‌های کلامی وصیت‌نامه‌ی امام‌خمینی براساس مدل سرل و آستین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی.دانشکده زبان.دانشگاه باقرالعلوم.قم .ایران

2 استادیار، گروه زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه باقرالعلوم (ع)

10.22081/psq.2019.67720

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل زبان‌‌شناختی وصیت‌نامه‌ امام خمینی براساس نظریّه کنش گفتاری سرل و آستین بوده و درصدد پاسخ به این سوال بود که برمبنای نظریه‌ی کنش‌های گفتاری سرل و آستین، وصیت‌نامه‌ی مذکور از چه کنش‌هایی برخوردار بوده و بسامد هر کنش به چه میزان است؟ بررسی و مقایسه‌ی کنش‌های گفتاری در 12 فراز وصیت‌نامه نشان داد که کنش‌های اظهاری و ترغیبی، بیش‌ترین فراوانی را در وصیت‌نامه دارند. امام خمینی از مجموع 235 مورد "کنش گفتاری"، بیش‌تر از فعل‌های کارگفتی اظهاری و ترغیبی استفاده نموده‌اند تا بر اهمّیّت و جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران نزد خوانندگان تصریح نمایند و با بهره‌گرفتن از افعالی در قالب کنش ترغیبی، از طریق روحیّه‌دهی، هشدار، توصیه و توضیح، خوانندگان وصیت‌نامه‌ را نسبت به ابعاد مختلف ترفندهای استکباری و هدف‌های آنان هوشیار نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the speech actions of Imam Khomeini’s Will; based on Searle and Austin model

نویسندگان [English]

  • ebrahim tobeyani 1
  • Seyed abdolmajid Tababaei Lotfi 2
  • Rouhollah Rezaie 3
1 English Language.foreign Language.Qom. Iran
2 Faculty of Islamic Azad University, Qom Branch
3 English Language Departmen, Baqer al-Olum Universiity
چکیده [English]

The aim of this study is the linguistic analysis of Imam Khomeini’s Will based on Searle and Austin theory of speech act and willing to answer to this question that According to Searle and Austin's speech act theory, what actions it will have, and what is the frequency of each action? The comparison and the study of speech acts in 12 over the will showed that the expressive and persuasive actions are most frequent in the will .In order to emphasize the importance and position of the holy system of the Islamic republic of Iran, Imam Khomeini from the sum of 235 in the speech of speech, has used more than active verbs in declaration and persuasion, and by using actions in the form of persuasion act , by means of persuasion , warning , recommendation and explanation , readers will be aware of the different aspects of  tricks of arrogant and their aims

کلیدواژه‌ها [English]

  • speech act theory
  • Imam Khomeini’s Will
  • Searle and Austin model

عنوان مقاله [العربیة]

تحلیل الأفعال الکلامیة فی وصیّة الإمام الخمینی طبقاً لنموذج سیرل وأوستن

چکیده [العربیة]

یهدف البحث الراهن إلى تحلیل وصیّة الإمام الخمینی لسانیاً طبقاً لنظریة الأفعال الکلامیة لسیرل وأوستن، کما یرمی البحث إلى الإجابة على سؤال أنّه وفقاً لنظریة الأفعال الکلامیة لسیرل وأوستن، ما هی الأفعال الکلامیة التی احتوت علیها وصیّة الإمام الخمینی، وما مدى التکرار الحاصل لکلّ فعل فیها؟ کشفت دراسة الأفعال الکلامیة الواردة ضمن ١٢ فقرة من الوصیّة ومقارنتها ببعضها عن أنّ الکم الأوفر من الأفعال الکلامیة فی الوصیّة هو للإخباریّات والموجِّهات. فقد استخدم الإمام الخمینی من إجمالی ٢٣٥ مورداً من الأفعال الکلامیة الأفعال الإنجازیّة الإخباریّة والموجِّهة على الغالب؛ وذلک تأکیداً للقرّاء على أهمّیة ومکانة نظام الجمهوریة الإسلامیة فی إیران، ومن خلال استخدام أفعال من نوع الأفعال الموجِّهة یبعث القرّاء لوصیّته على الیقظة والحذر من مکائد الاستکبار ومقاصده بمختلف الأبعاد.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • نظریة الأفعال الکلامیة
  • وصیّة الإمام الخمینی
  • نموذج سیرل وأوستن