بنیادهای صهیونیسم و ناامنی هستی‌شناختی اسرائیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، ایران

10.22081/psq.2020.69352

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی زمینه‌های درونی ناامنی هستی‌شناختی رژیم صهیونیستی است. پژوهش بر این فرض استوار است که مورخین جدید و جامعه‌شناسان انتقادی در قالب جنبش پساصهیونیسم، با تردیدافکنی در بنیان‌های دو اسطوره‌ی «سرزمین موعود» و «قوم برگزیده» - که شیرازه هویت صهیونیسم محسوب می‌شود - امنیت هستی‌شناختی این رژیم را به مخاطره افکنده‌اند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان می‌دهند که رژیم صهیونیستی در مواجهه با ناامنی هستی‌شناختی، به‌سوی سیاست «امنیتی‌کردن هویت» روی آورده است تا با استفاده از یک روایت اصلی انتخابی و یکنواخت، ناامنی هستی‌شناختی و مشکله‌ی هویتی خود را حل کند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The foundations of Zionism and Israel's ontological insecurity

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Javad Mirkhalili 1
 • Ali Alihosseini 2
 • Alireza Aghahosseini 2
1 Ph.d. Student in Political Science, University of Isfahan, Iran
2 Associate Professor of political Science, University of Isfahan, Iran,
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the internal contexts of the ontological insecurity of the Zionist regime. The research is based on the assumption that modern historians and critical sociologists in the form of the post-Zionist movement have jeopardized the ontological security of the regime by questioning the foundations of the two myths of the "Promised Land" and the "Chosen Nation" - the head of Zionist identity. The research method is descriptive-analytical and the results show that the Zionist regime has turned to the policy of "securing identity" in the face of ontological insecurity to solve its ontological insecurity and identity problem by using a single, selective and uniform narrative.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ontological Security
 • Promised Land
 • Zionism
 • Chosen People
 • Israel

عنوان مقاله [العربیة]

أساسیات الصهیونیة وتوتّر الأمن الأنطولوجی لإسرائیل

چکیده [العربیة]

یهدف البحث الراهن إلى دراسة الخلفیات الداخلیة لتوتّر الأمن الأنطولوجی لدى الکیان الصهیونی. یقوم البحث الراهن على افتراض أنّ المؤرّخین الجُدُد وعلماء الاجتماع النقدی قد عرّضوا الأمن الأنطولوجی للکیان الصهیونی عبر حرکة ما بعد الصهیونیة للخطر؛ وذلک عن طریق التشکیک فی أساسیات أُسطورتَی (الأرض الموعودة) و (الشعب المختار) اللتین تُعدّا رباطاً للهویة الصهیونیة. منهج البحث هو المنهج الوصفی والتحلیلی، وقد کشفت النتائج عن أنّ الکیان الصهیونی فی مواجهته لتوتّر الأمن الأنطولوجی قد لجأ إلى استراتیجیة (أمننة الهویة) لیحسم توتّر أمنه الأنطولوجی ویعالج الإشکالیة الناجمة فی هویته، وذلک عبر استخدام روایة رئیسیة منتقاة ومطّردة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الأمن الأنطولوجی
 • الأرض الموعودة
 • الصهیونیة
 • الشعب المختار
 • إسرائیل