دوره و شماره: دوره 23، پاییز 99 - مسلسل 91 - شماره پیاپی 91، پاییز 1399، صفحه 1-190 
4. بنیادهای صهیونیسم و ناامنی هستی‌شناختی اسرائیل

صفحه 75-100

10.22081/psq.2020.69352

سید محمد جواد میرخلیلی؛ علی علی حسینی؛ علیرضا آقاحسینی