دوره و شماره: دوره 23، تابستان 99 - مسلسل 90 - شماره پیاپی 90، تابستان 1399، صفحه 1-180 
5. درآمدی بر الهیات سیاسی تمدنی در اندیشه‌ی مالک بن‌نبی

صفحه 101-125

10.22081/psq.2020.69306

محمد علی میرزایی؛ مصطفی سلطانی؛ محمدصفر جبرئیلی