مشارکت در فلسفه سیاسى مسکویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محسن مهاجرنیا

چکیده

مشارکت به معناى(Participation ) از جمله مفاهیمى است که رویکردهاى مختلفى آن
را مورد کنکاش قرار داده‏اند. در شایع‏ترین رهیافت نظرى که بر مبناى الگوى خاصى از
رفتار سیاسى شهروندان ارائه شده است، مشارکت به سه نوع فعال، منفعل و خنثى تقسیم
گردیده است. صرف نظر از این که بر اساس ایده واقع گرایى، تقسیم قابل قبولى است؛ اما
هم به مبانى و پیش فرض‏ها و هم به الگوى رفتارى و هم به انحصار موارد آن، ایراداتى
وارد است که در جاى خود قابل طرح مى ‏باشد. آنچه در این مختصر عرضه مى ‏شود،
رویکرد تازه‏اى است که با عنوان «مدل مشارکت تعاونى» قابل نام گذارى است. چون این
مدل با مدل‏هاى غربى مشارکت تفاوت زیادى از جهت مبانى و اصول فلسفى، اهداف و
کار ویژه‏ها دارد، از این رو، هر گونه داورى، مسبوق به عدم پیش داورى بر اساس
یافته ‏هاى اندیشه غربى است.

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Mohsen Mohajernia