دوره و شماره: دوره 2، سال دوم - شماره هشتم - بهار 79، بهار 1379