نویسنده = ابراهیم متقی
تعداد مقالات: 4
1. تحول نظریات استراتژیک در جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، زمستان 1385، صفحه 343-348

ابراهیم متقی


2. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه ای

دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، زمستان 1385، صفحه 307-322

محمد ستوده؛ ابراهیم متقی


3. تأثیر تحریم ‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران

دوره 3، سال سوم - شماره نهم - تابستان 79، تابستان 1379، صفحه 44-63

ابراهیم متقی


4. کارکرد نظام سلطه در روابـط بین ‏المللـى از دیدگاه امام خمینى (ره)

دوره 2، سال دوم - شماره پنجم - تابستان 78، تابستان 1378، صفحه 278-306

ابراهیم متقی