کلیدواژه‌ها = تجدد
نسبت سنت و تجدد در اندیشه سیاسی آیت الله مطهری

دوره 16، شماره 64 - زمستان 92، بهمن 1392، صفحه 29-54

منصور میر احمدی؛ یزدان خالدی پور


ایده روشنفکری و موضع حوزه نجف

دوره 11، شماره چهل و چهارم - زمستان 87، بهمن 1387، صفحه 103-122

شمس الله مریجی


تطور نظریه‌هاى هویت در غرب : از تجدد تا مابعد تجدد

دوره 8، شماره بیست و نهم - بهار 84، اردیبهشت 1384، صفحه 51-84

حسین کچویان؛ محمدرضا جوادى یگانه


آشفتگى مفاهیم سیاسى در ایران معاصر

دوره 6، شماره بیست و چهارم - زمستان 82، آبان 1382، صفحه 69-94

سیدصادق حقیقت


حق محورى تجدد و تکلیف مدارى سنت

دوره 6، شماره بیست و دوم - تابستان 82، تیر 1382، صفحه 17-27

حسین کچویان