نویسنده = منصور میر احمدی
خوانش فرهنگ سیاسی در اندیشه‌ی آیت الله خامنه‌ای

دوره 23، شماره 92 - زمستان 99، اسفند 1399، صفحه 126-150

10.22081/psq.2021.69813

محمدرضا عبداله نسب؛ منصور میر احمدی


حکومت‌داری در اندیشه سیاسی سعید نورسی و تأثیر آن بر اسلام‌گرایی معاصر ترکیه

دوره 20، شماره 80 - زمستان 96، اسفند 1396، صفحه 125-148

10.22081/psq.2018.65398

منصور میر احمدی؛ محمدهادی احمدی


مبانی فکری سیاست‌نامه‌نویسی

دوره 20، شماره 78 - تابستان 96، شهریور 1396، صفحه 37-64

10.22081/psq.2017.64347

منصور میر احمدی؛ محمدرضا مرادی طادی


جریان‌های فکری سیاسی اسلامی عراق پس از 2003

دوره 20، شماره 77 - بهار 96، تیر 1396، صفحه 75-98

10.22081/psq.2017.63782

منصور میراحمدی؛ محمد حسین مرزه


تحلیلی بر اختلاف دیدگاه علمای موافق و مخالف مشروطه

دوره 18، شماره 69 - بهار94، اسفند 1394، صفحه 35-58

منصور میراحمدی


نسبت سنت و تجدد در اندیشه سیاسی آیت الله مطهری

دوره 16، شماره 64 - زمستان 92، بهمن 1392، صفحه 29-54

منصور میر احمدی؛ یزدان خالدی پور


تحلیل مفهوم آزادى سیاسى

دوره 3، سال سوم - شماره دوازدهم - زمستان 79، دی 1379، صفحه 71-93

منصور میراحمدی


درآمدی بر آزادى‏ هاى سیاسى از دیدگاه امام خمینى(ره)

دوره 2، سال دوم - شماره پنجم - تابستان 78، تیر 1378، صفحه 99-120

منصور میراحمدی


آزادى و ولایت در فقه سیاسى معاصر شیعه

دوره 1، سال اول - شماره سوم - زمستان 77، دی 1377، صفحه 75-107

منصور میراحمدی


مفهوم آزادی در فقه سیاسی شیعه

دوره 1، سال اول - شماره اول - تابستان 77، تیر 1377، صفحه 70-88

منصور میراحمدی