دوره و شماره: دوره 3، سال سوم - شماره دوازدهم - زمستان 79، زمستان 1379 
7. نقش سازمان ملل متحد در جهانى متلاطم

صفحه 144-160

جیمز روزنو؛ سیدداود آقایی(مترجم)


14. کتاب الملّه

صفحه 291-307

محسن مهدی؛ ابونصر محمد فارابی


19. خلاصه مقالات به زبان انگلیسى

صفحه 1-11

سعید تائب؛ على اصغر سلطانى