دوره و شماره: دوره 3، سال سوم - شماره نهم - تابستان 79، تابستان 1379 
2. امنیت در فقه سیاسى شیعه

صفحه 5-31

آیت ا... شریعتمدار جزایری


15. رساله سیاست

صفحه 243-260

محسن مهاجرنیا