قلمرو حکومتى دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(ره)

چکیده

مقاله حاضر شامل دو بخش است. در بخش نخست گستره حکومتى دین محور سخن است و نیز به بیان ادله درون دینى و برون دینى آن مى‌پردازد. بخش دوم در برگیرنده سخن منتقدان این رویکرد و حامیان محدودسازى قلمرو دین به امور فردى و خروج آن از عرصه حکومت است. از آن جا که مقصد عمده این نوشتار طرح سخن منتقدان به شمار مى‌رود؛ بخش اول، به ویژه ادله درون دینى، به اختصار بیان شده و بخش دوم به تفصیل آمده است. این بخش، شش دلیل را عرضه مى‌کند. دو دلیل نخست که از دکتر سروش است، با تکیه بر اقتضاى نوع انتظار بشر از دین و سپس طرح فقدان قابلیت، دین را از عرصه حکومت جدا مى‌سازد. چهار دلیل بعدى، که از آقایان دکتر حائرى و مهندس بازرگان است، با طرح تغایر میان دین و حکومت در ثبات و تحول، در قلمرو و اهداف، و در شیوه، حذف امور سیاسى ازحیطه دین را نتیجه مى‌گیرد و آخرین دلیل، پیوند میان این دو را مغایر سیره عملى امام معصوم 7 مى‌شمارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The scope of religious government

نویسنده [English]

  • Abulfazl Sajedi
Imam Khomeini Research and Educational Institute
چکیده [English]

The present paper consists of two parts. In the first part, the governmental scope of religion is dealt with and a number of religious and non-religious arguments are presented in this regard. The second part includes the views of the critics of this approach and advocates of the limitation of the scope of religion to personal affairs and its withdrawal from government matters. Since the basic goal of this paper is the presentation of the views of the critics, in the first part the religious arguments are given briefly, but they are fully discussed in the second part. This part presents six arguments. The first two arguments, borrowed from Abd-ol-Karim Soroush, separates religion from government with regard to the implications of the type of man’s expectation from religion and the lack of such capability. The next four arguments, proposed by Doctor Haeri and Mahdi Bazargan, lead to the exclusion of religion from government on the basis of the disparity between religion and government in terms of stability and change, of scope and goals, and of method. And the final argument considers the existence of relation between and religion and government to against the practical conducts of the infallible Imams.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious Government
  • secularism
  • religion and politics
  • minimal and maximal religion
  • the scope of religion
  • man’s expectations from religions