فرایند پذیرش مقالات

  • داوری مقالات در نشریه «علوم سیاسی» به روش داوری همتا - دو سویه ناشناس (Double blind peer review) است (هویت نویسنده مقاله و داور برای دو طرف مشخص نیست).

 

  • داوران موظفند در مدت زمان مشخص شده و براساس سیاست ها و دستورالعمل نشریه «علوم سیاسی» اقدام به داوری مقاله نمایند.
  •   هر مقاله حداقل توسط دو داور متخصص در حوزه موضوعی مربوطه، مورد ارزیابی قرار می گیرد.