اخبار و اعلانات

برگزاری جلسه هم اندیشی کارشناسان فصلنامه های علمی پژوهشی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

برگزاری جلسه هم اندیشی کارشناسان فصلنامه های علمی پژوهشی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

مطالعه بیشتر