مروری انتقادی بر مبانی توجیه آزادی در تفکر لیبرال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

چکیده

تفکر لیبرال پس از بریدن از سنت در جستجوی بنیانی یاو بارای توجیاز ارز هانی دلبستة خود بوده است. در این مینیز تال هنی برای دفان از ززادی برتارین ارز یا د این تفکر صورت گرفتز است. مقنلز بن مروری بر ایدیشز برخ متفکران شنخص لیبرالیسم توضیح م دهد کز ززادی در این یگر از مضاوون ایجانب یار ارز زرمانن خاواه و فضیلت معقول فنصلز گرفتز و در قنلب مفهوم سلب ِ رهنی از موایع بیرویا اانهر شاده است و بز اقتضنی برخ مبنی معرفت خنص حت ال ام بز ارز هنی ایسانی و اخالقا مستقل از میل و اراده فرد را منیع بیروی غیرقنبل قبول تلق کرده است. ایان برداشات از ززادی پینمدهنی مخنطرهزمی ی در معننداری حینت فردی و یی مالحظنت ایسنی مربوط بز حینت مشترک جوع بز دیبنل دارد کز بعضنً مورد اشنره قرارخواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Review on the Bases of Freedom Justification in Liberal Thought

نویسنده [English]

  • Hossein Tavassoli
Associate professor of Baqir al-Olum University
چکیده [English]

Following the detachment from tradition, the liberal thought has been looking for the latest foundation to justify its own values. Meanwhile, it has been endeavored to defend from the freedom being considered the most superior value ahead of this thought. Reviewing the thought of some outstanding intellectuals linked to liberalism, the article illuminates that the freedom in this viewpoint has been alienated from an indispensable theme of the idealist value as well as the rational virtue, and it has been appeared in the form of negative concept of freedom out of the external obstacles, and due to some particular gnosis-based principles, even the necessity of humane and moral values independent from the will of individual has been considered an unacceptable external hindrance.
This interpretation from the freedom is followed by hazardous consequences in the meaningfulness of individual life and humane considerations regarding the communal life which will be partly noted.    
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • liberalism
  • Freedom
  • value
  • Habez
  • Luck
  • Mill
  • Berlin