سازوکارهای تحقق مدیریت تحول سیاسی در حوزة علمیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

چکیده

مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه فرایندی است که تحول در این حوزه را بر پایه آینده‌نگاری وآینده‌پژوهی هدایت می‌کند. این مقوله از سنخ مدیریت استراتژیک و مبتنی بر تفکر و برنامه‌ریزی استراتژیک است که با اقتباس از ایده «مدیریت تحول در حوزه علمیه» که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در آذرماه 1386 مطرح فرمود، مورد عنایت قرار گرفته و سازوکار تحقق مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه را مطمح نظر قرار داده است و با تکیه بر اصول و معیارهای برنامه‌ریزی استراتژیک به تبیین آن همت گماشته از‌این‌رو، مقاله حاضر تصویری از نقشة جامع این مسیر را ترسیم کرده است. همچنین درادامه به نقدِ بررسی الگوهای مدیریتی قابل انطباق با مدیریت تحول سیاسی در حوزه علمیه اهتمام شده و الگوی مطلوب در این خصوص بیان شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Strategies of Execution of Political Modification Management in the seminary school

نویسنده [English]

  • Seyed Musa Mir Modarres
Assistant professor of Islamic science and culture institution
چکیده [English]

Political modification management in the seminary school is the process guiding the change in this domain on the basis of future-graphy and future survey. This category related to the strategic management, on the basis of the reflection and programming taken out of the idea of “modification management in the seminary school” by ayatollah khamene’ee in Azar 1386, has been given attention and the strategies of execution of political modification management in seminary school has been regarded. Moreover, relying on the principles and criteria of strategicprogramming, it has been endeavored to clarify it along with the illustration of a comprehensive plan of this path. Consequently, it has been criticized the management patterns corresponding to the political modification management in seminary school and a favorite pattern has been stated in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management
  • political modification
  • comprehensive plan
  • seminary school