نسبت‌سنجی بوم‌شناسانه الگوی حکمرانی خوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی و پژوهشگر پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی

چکیده

نهادهای بین‌المللی حکمرانی خوب را در پاسخ به اوضاع نامطلوب جوامع در حال توسعه ارائه کردند. این الگو بیشتر بر مهندسی اجتماعی تکیه دارد تا بر مهندسی فنی. الگوهای مهندسی اجتماعی بر رویکردهای شهروندمدار تأکید دارند و بخشی از حکمرانی را بر عهده شهروندان و به تعبیری جامعه مدنی می­گذارند. در الگوهای جدید نحوۀ تعامل دولت و شهروندان از اهمیت برخوردار است و دولت­ها بازیگر اصلی به‌شمار نمی‌آیند؛ بلکه بازیگران مختلفی از جمله دولت و نهادهای مدنی و شهروندان سهمی در حکمرانی دارند. ازآنجاکه طراحان این الگو اجرای آن را متناسب با زمینه­ها و شرایط زیست­بوم هر یک از جوامع درحال‌گذار می­دانند، این  نوشتار با رویکردی بوم­گرایانه به دنبال ارزیابی این الگو با زیست بوم ایرانی است. بنابراین به دو جنبه توجه کرده است: نخست، جنبه‌های فرهنگ دینی که اساسی­ترین رکن هویت جامعه ایرانی است و دیگری، ظرفیت­های محیطی برای انطباق یا عدم انطباق این الگو در ایران. بررسی­ها نشان می­دهد شاخص­ها و ویژگی­های حکمرانی خوب در سطح کلان توسط آموزه­های دینی قابل استناد است، اما این شاخص­ها به لحاظ معنایی و انطباق با آموزه­های اسلامی تفاوت­هایی دارند. به لحاظ محیطی نیز ظرفیت­های قانونی این الگو را پشتیبانی می‌کنند؛ اما موانع ساختاری و کارکردی اجرای آن در جامعه ایران را با مشکل روبرو ساخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological Measurement of a Fine Governing Model

نویسنده [English]

  • Alireza Zahiri
Ph. D student of politics and the researcher of political science and thought institution
چکیده [English]

International institutions presented an acceptable leading in the answer to the unfavorable conditions present in the developing societies. This model is mostly relied on the social engineering rather than the technical one. The models of social engineering put emphasis on the citizen- centered approaches and consider the citizens or the civil society to be responsible for some parts of the governing. In the new models, the way of cooperation of government and citizens is of the highest significance and the governments are not regarded the main actors; moreover, a variety of groups such as the government, civil institutions and citizens are shared with governing. Consequently, a fine governing model as a favorable managing pattern was shaped on these conditions. Since the developers of this model consider the administration of it in accordance with the grounds and the conditions of ecosystem in each of the changing societies, this writing is seeking to evaluate this model with the Iranian ecology througha nativist approach.
Accordingly, it has been focused on two aspects: the religious cultural aspects as the most fundamental principle for the identity of Iranian community together with the ecological capacities towards the adjustment or non adjustment of this model in Iran. The studies reveal that the indexes and properties of a fine governing in the universal level are documentable through the religious instructions. However, these indexes are of differences in terms of meaning and consistency with the Islamic instructions. In terms of ecology, this model is supported through the legal capacities; yet the structural and functional constraints are on the way of its administration in the society of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fine Governing
  • government
  • Identity
  • conditions of ecosystem