روش شناسی بنیادین نظریه خلافت ابن خلدون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی فرهنگی مؤسسه امام خمینی (ره)

چکیده

یکی از نظریات مهم ابن خلدون در «مقدمه»، ‌نظریه خلافت است که با توجه به ضروریات دنیای اسلام ارائه شد. توجه به این نظریه نشان می دهد که او توجیه نظام خلافت را از اهداف نظری خود در علم عمران می داند و استمرار این نظام در نظریه او اهمیت خاصی دارد. در این مقاله، ‌با مراجعه به کتاب مقدمه ابن خلدون،‌ با روش اسنادی و با به رهگیری از روش شناسی بنیادین در علوم انسانی، ‌مبانی معرفتی او را بیان می‌کنیم و کیفیت حضور این مبانی در نظریه خلافت را که به صورت قضیه شرطیه است، بررسی می کنیم و در پایان نتیجه می‌گیریم که با وجود مبانی معرفتی مزبور، ‌ابن خلدون نمی تواند خارج از این محدوده که عمدتاً در مبانی اشعری ریشه دارد،‌ نظریه پردازی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fundamental Methodology of Caliphate Theory by Ibn Khaldun

نویسنده [English]

  • Ebrahim Abbaspoor
Ph. D student of cultural sociology, Imam Khomeini institution
چکیده [English]

Caliphate theory is considered as one of the significant theories by Ibn khaldun in “Moqaddameh- introduction” presented due to the requirements of the world of Islam. This theory reveals that the justification for caliphate system is regarded on the basis of urbanization science and the continuance of this system in this theory is of particular importance.
In this article, referring to Ibn khaldun’s book- “Moqaddameh”- as well as taking advantage of fundamental methodology in field of humanities, and through the documentary research method, his epistemology principles is mentioned; moreover, it is investigated the quality of the existence of these principles in caliphate theory being in the form of conditional proposition. Finally, it is concluded that regardless of the mentionedepistemological principles, Ibn khaldun could not theorize beyond this limit, which mainly originates in Asharite’s principles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • caliphate
  • casualty
  • realism
  • lawful goodness and evilness
  • habit