نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن بر اساس تفسیر سید ابوالفضل زنجانی(1279ـ1371ش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مفید

چکیده

در مقاله حاضر، شاخصه‌های نظام سیاسی مطلوب و نامطلوب در قرآن کریم با تأکید بر تفسیرهای سید ابوالفضل زنجانی مورد تأمل قرار گرفته است. شوراگرایی، آزادی، آگاهی، عدالت، حفظ حقوق بشر و قانونگرایی از ویژگی‌های نظام سیاسی مطلوب قرآن است و عدم امکان نقد و انتقاد، ظاهرگرایی، بی‌مبالاتی در هزینه بیت المال، اطاعت بدون آگاهی، اتهام زدن به مخالفان سیاسی و ایجاد تفرقه در بین مردم از شاخصه‌های نظام نامطلوب سیاسی محسوب می‌شود. در این پژوهش از روش تاریخ فکری استفاده شده است. از نظر زنجانی نظام سیاسی مطلوب قرآن با محتوای شورایی، در جامعه امروزی در ساختار نظام سیاسی پارلمانتاریسم قابل‌تحقق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Favorable and Unfavorable Political System in Holy Quran on the Basis of Abolfazl e- Zanjani’s Interpretation - 1279-1371 after Hijrah-

نویسنده [English]

  • Yusef Khan Mohammadi
Assistant professor of Politics, Mofid University
چکیده [English]

In the present article, it has been reflected on the indexes of Favorable and unfavorable Political system with the emphasis on the interpretations of Seyed Abolfazl Zanjani. 
The tendency towards Consultation, freedom, awareness, justice, considering human’s rights, following rules and regulations, are considered the Favorable Political system in accordance with the Holy Quran while no possibility of criticism, superficiality, being inconsiderate towards the expense of public treasury, blind obedience, being suspicious towards the political cons, and making separation among nation are considered as the indicators of unfavorable Political system.  
In this research, it has been utilized the method of intellectual history. In view of Zanjani, in the present community there exists the possibility of developing a Favorable Political system based on Holy Quran calibrated with the consultative content as well as the structure of political parliamentary system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Favorable Political system based on Holy Quran
  • tendency towards consultation
  • human’s right
  • awareness
  • Freedom
  • tendency towards regulations