کارکردهای عدالت در حکمرانی اخلاقی از منظر اندیشه سیاسی اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

اگر اخلاق را واشکافیم، عدالت، یکی از عناصر بنیادین آن است. عدالت، امری اخلاقی است؛ بنیادین و جهان‏شمول که همۀ امور اخلاقی بر گرد آن می‌گردند. ورود اخلاق به عرصۀ سیاسی ـ اجتماعی، پیامدهای گوناگونی به همراه دارد. عدالت رفتارها را اخلاقمند، متعادل و اعتدال‌جو می‌کند؛ آن‏سان که اگر فرمانروایی به استبداد روی آورد یا ستم و ناداوری را در رفتار خویش حاکم سازد، از دایرۀ عدالت بیرون رفته است. این نوشتار در جست‏وجوی آن است که نقش و کارکرد عدالت را در حکمرانی اخلاقی بررسی کند. در پاسخ به این پرسش، بر این فرضیه تأکید شده است که با توجه به پیوند تکمیلی و تعاملی میان اخلاق، عدالت و سیاست، و بایستگی نهادینه شدن عدل در جان حاکمان، بر پایۀ اندیشۀ سیاسی اسلام، عدالت در حکمرانی اخلاقی کارکردهایی چون احقاق حقوق شهروندان، دوری از استبداد، احتیاط در رفتار سیاسی و رفتار اعتدالی را داراست. دادگری فردی و اجتماعی، رفتارهای حکمرانان را سامان‌ می‌بخشد و ایشان را از رفتار ناشایست و غیراخلاقی بازمی‌دارد؛ به‏گونه‌ای‏که پویش جامعه را به‏سوی سعادت تضمین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functions of Justice in Ethical Governing in View of Political Islam

نویسنده [English]

  • Seyed Kazem Seyed Baqeri
Assistant professor of politics department,Islamic thought and culture institution
چکیده [English]

Justice is considered as one of the fundamental elements of ethics and regarded as a fundamental, worldwide issue as well. The admittance of ethics in the political-social domain is accompanied with the diverse consequences. Justice leads to the ethical, and moderate measures. This writing is to investigate the function of justice in regard with the ethical governing. To answer the research question, it has been emphasized on the hypothesis concerning the complementary and relational accord among the ethics, justice, politics as well as the necessity of interiorizing justice within the life of governors on the basis of the political Islam. The functions of justice are deemed to be considering of the citizens’ rights, avoiding autocracy and being cautious in relation to the political and moderate conduct.
The individual and social justice reforms the performance of goernors and prevents them from any unethical and inappropriate actions so that it guarantees the contentment of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Justice
  • Ethics
  • ethical ruling
  • political Islam