بازخوانی مقایسه‎ای سطح تحلیل سیاست خارجی در خاورمیانه از منظر نظریه‎های روابط بین‎الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مطالعات منطقه‌ای، دانشگاه تهران، ایران (نویسنده‌ی مسؤول)

2 دانشجوی دکتری مطالعات خاورمیانه، دانشگاه تهران، ایران

10.22081/psq.2020.69350

چکیده

هدف این پژوهش بررسی مقایسهای سطح تحلیل سیاست خارجی در خاورمیانه از منظر نظریههای روابط بینالملل با تاکیدبر نظریه‌ی گفتمان است. دراین‌راستا با روش توصیفی-تحلیلی، مبانی و گزاره‏های نظریه‏های پساساختارگرایانه و به‌صورت خاص نظریات گفتمانی، نسبت میان گفتمان و تحلیل سیاست خارجی و امکانات تحلیل گفتمان در توضیح تحولات و سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه را بررسی خواهیم کرد. نتایج حاکی از آن است که نظریه‏های پساساختارگرا و به‌صورت خاص تحلیل گفتمان، با تاکیدی که بر ساخت معنایی واقعیت دارند، در تحلیل سیاست خارجی دولت‏ها به نقش عوامل معنایی، زبانی و گفتمانی توجه می‏کنند؛ لذا چه به‌لحاظ نظری و چه در توضیح تحولات عملی و عینی خاورمیانه و سیاست خارجی کشورهای این منطقه، در مقایسه
با نظریه‏های جریان اصلی روابط بین‏الملل، امکانات بیش‌تری را در اختیار پژوهش‌گران قرار می‏دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative reading of the level of foreign policy analysis in the Middle East from the theories of international relations perspective (With an emphasis on the theory of discourse)

نویسندگان [English]

 • Bahareh sazmand 1
 • Alireza Moghaddam Deymeh 2
1 Associate Professor of Regional Studies, University of Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 Ph.d. Student in Middle East Studies, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to compare the level of foreign policy analysis in the Middle East from the perspective of international relations theories with an emphasis on discourse theory. In this descriptive-analytical method, we will examine the foundations and propositions of poststructuralist theories, in particular discourse theories, the relationship between discourse and foreign policy analysis and the possibilities of discourse analysis in explaining developments and foreign policy in the Middle East. The results indicate that poststructuralist theories and in particular discourse analysis, with their emphasis on semantic construction, pay attention to the role of semantic, linguistic and discourse factors in the analysis of governments' foreign policy.
Therefore, both theoretically and in explaining the practical and objective developments in the Middle East and the foreign policy of the countries in this region, they provide more opportunities for researchers compared to the mainstream theories of international relations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Discourse Theory
 • International Relations
 • Foreign Policy
 • Middle East
 • International Politics

عنوان مقاله [العربیة]

مراجعة مقارنة لمستوى تحلیل السیاسة الخارجیة فی الشرق الأوسط من منظور نظریات العلاقات الدولیة

چکیده [العربیة]

یهدف البحث الراهن إلى دراسة مقارنة لمستوى تحلیل السیاسة الخارجیة
فی الشرق الأوسط من منظور نظریات العلاقات الدولیة مع التأکید على نظریة الخطاب. وفی هذا السبیل قمنا وبمنهج وصفی تحلیلی بدراسة کلّ من أساسیات وافتراضات نظریات ما بعد البنیویة وعلى وجه الخصوص نظریة الخطاب، والصلة ما بین الخطاب وتحلیل السیاسة الخارجیة، وقدرات تحلیل الخطاب فی تفسیر التحولات والسیاسات الخارجیة لدول الشرق الأوسط. کشفت النتائج عن أنّ نظریات ما بعد البنیویة وخاصة نظریة الخطاب فی تحلیلها للسیاسة الخارجیة لدى الدول، بما لها من تأکید على البناء المعنوی للواقعیة، تهتمّ بدور العناصر المعنویة واللسانیة والخطابیة؛ ولذا تتیح أمام الباحثین، سواء من الناحیة النظریة أو من ناحیة تفسیر التحوّلات التطبیقیة والواقعیة فی الشرق الأوسط، إمکانیات أوفر، قیاساً بنظریات المنحى الرئیسی فی العلاقات الدولیة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • نظریة الخطاب
 • العلاقات الدولیة
 • السیاسة الخارجیة
 • الشرق الأوسط
 • السیاسة الدولیة