عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی و پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، روابط بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشجوی دکتری، روابط بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، روابط بین‌الملل، دانشگاه خوارزمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، ایران

10.22081/psq.2022.72662

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و پیامدهای امنیتی آن برای جمهوری اسلامی ایران است. سوال اصلی پژوهش این است که عوامل موثر در ایجاد و تداوم روند عادی‌سازی روابط میان رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس چیست و تکامل این روند چه پیامدهایی بر امنیت ملی ایران خواهد داشت؟ فرضیه‌ی پژوهش براساس «نظریه‌های اتحاد» در پارادایم واقع‌گرایی این‌ است که «مداخلات بین‌المللی»، «رقابت درون‌منطقه‌ای» و «تحولات داخلی کشورها» سه عوامل موثر بر آغاز روند عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی بوده است؛ تکامل این وضعیت از «عادی‌سازی» به «اتحاد استراتژیکی» می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ناامنی در سطوح سیاسی، اقتصادی و نظامی کشورمان باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند «ضعف‌های ساختاری و قدرت تصنعی کشورهای درگیر در این روند»، «افزایش قدرت منطقه‌ای ایران» و «اتخاذ راهبرد موازنه‌ی خارج از مرزها از سوی آمریکا» از مهم‌ترین عوامل موثر بر ایجاد این روند است که رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای حوزه‌ی خلیج ‌فارس در قالب «دکترین پیرامونی» در تلاش هستند با ایجاد اتحادهای استراتژیک، آسیب‌پذیری خود را
در برابر چالش‌های بیان‌شده کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Normalization of Arab countries' relations with the Zionist regime and its security consequences for the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi 1
 • mahdi karimi 2
 • behnam vakili 3
1 Professor, International Relations, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran (Corresponding Author)
2 PhD Student, International Relations, Allameh Tabatabai University, Faculty of Law and Political Science, Tehran, Iran
3 PhD Student, International Relations Kharazmi University, Faculty of Law and Political Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the normalization of relations with the Zionist regime and its security consequences for the Islamic Republic of Iran. The main question of the research is what are the effective factors in establishing and continuing the process of normalization of relations between the Zionist regime and the Arab countries of the Persian Gulf, and what consequences will the development of this process have on Iran's national security? The research hypothesis based on "theories of unity" in the paradigm of realism is that "international intervention", "intra-regional competition" and "internal developments" were three factors influencing the beginning of the process of normalization of relations with the Zionist regime; The evolution of this situation from "normalization" to "strategic alliance" can pave the way for creating insecurity at the political, economic and military levels of our country. Findings show that "structural weaknesses and artificial strength of the countries involved in this process", "increasing regional power in Iran" and "adoption of a balancing strategy by the United States" are the most important factors influencing this process that the Zionist regime and some countries The Persian Gulf, in the form of a "peripheral doctrine", seeks to reduce its vulnerability to these challenges by forging strategic alliances

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran
 • West Asia
 • Zionist regime
 • Persian Gulf countries
 • Peripheral doctrine

عنوان مقاله [العربیة]

تطبیع العلاقات بین الدول العربیة والکیان الصهیونی وتداعیاته الأمنیة على الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة

چکیده [العربیة]

الهدف من البحث الراهن هو التحقیق فی تطبیع العلاقات مع الکیان الصهیونی وتداعیاته الأمنیة على الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة. والسؤال الأساسی للبحث هو ما هی العوامل المؤثّرة فی إیجاد عملیة تطبیع العلاقات بین الکیان الصهیونی والدول العربیة فی الخلیج الفارسی واستمرارها، وما هی تداعیات تطور هذه العملیة على الأمن القومی الإیرانی؟ فرضیة البحث المعتمدة على "نظریات التحالف" فی نموذج الواقعیة الفکری هی أنّ "التدخّل الدولی" و "المنافسة البینیة" و "التطوّرات الداخلیة للدول" کانت العوامل الثلاثة المؤثّرة فی انطلاقة تطبیع العلاقات مع الکیان الصهیونی؛ وتطوّر هذا الوضع من "التطبیع" إلى "التحالف الاستراتیجی" یمکن أن یمهّد لانعدام الأمن على الصعد السیاسیة والاقتصادیة والعسکریة لبلدنا. تکشف النتائج عن أنّ "الضعف الهیکلی والقوّة المصطنعة للدول المشارکة فی هذه العملیة" و "زیادة القوّة الإقلیمیة لإیران" و "تبنّی استراتیجیة توازن القوى عن بُعد من قبل الولایات المتّحدة" لهی أهمّ العوامل المؤثّرة على هذه العملیة التی یسعى الکیان الصهیونی وبعض دول الخلیج الفارسی من خلال "الحلف المحیطی"، عبر إقامة تحالفات استراتیجیة، فی تقلیل تعرّضهم للتضرّر تأثّراً بالتحدّیات المذکورة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • إیران
 • غرب آسیا
 • الکیان الصهیونی
 • دول الخلیج الفارسی
 • نظریة الحلف المحیطی