نقش محله‌گرایی در تحقق شاخص‌های حکمرانی خوب (مطالعه موردی: شوراهای اجتماعی محلات مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

10.22081/psq.2022.72664

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش محله‌گرایی در تحقق شاخص‌های حکمرانی خوب در شوراهای اجتماعی محلات مشهد است. در این راستا، اصول «حکمرانی خوب» و «تمرکززدایی اداری» به‌‌عنوان مبانی نظری انتخاب شده‌اند. به‌لحاظ روش‌شناسی، بخشی از پژوهش با مراجعه به داده‌های موجود و منابع کتابخانه‌ای، و بخش دیگر با استفاده از روش مصاحبه انجام پذیرفته است. در اجرای مصاحبه‌ها، افراد مرتبط با شوراهای اجتماعی محلات مشهد، اعم از اعضای این شوراها و مسئولان مرتبط با آن‌ها، جامعه‌ی مورد مطالعه بوده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند شوراهای اجتماعی محلات مشهد، با پنج شاخص از شاخص‌های حکمرانی خوب، یعنی: «مشارکت»، «اثربخشی و کارآیی»، «پاسخ‌گویی»، «شفافیت» و «حاکمیت قانون» ارتباط دارند و در دستیابی به آن شاخص‌ها موثر هستند. با این حال، در شرایط کنونی، چالش‌های شوراهای محلات در تحقق شاخص‌های مذکور، بیش از دو برابر فرصت‌های آن‌هاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of neighborhoodism in achieving the characteristics of good governance (Case study: Social councils of Mashhad neighborhoods)

نویسندگان [English]

 • Ruhollah Eslami 1
 • Seyyed Mohammadreza Ghadrdani 2
1 Assistant Professor, Department of Political Science, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
2 M.Sc., Department of Political Science, Ferdowsi University, Mashhad, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the role of neighborhoodism in achieving the indicators of good governance in social councils of Mashhad neighborhoods. In this regard, the principles of "good governance" and "administrative decentralization" have been selected as theoretical foundations. In terms of methodology, part of the research has been done by referring to the available data and library resources, and the other part has been done by using the interview method. In conducting the interviews, individuals related to the social councils of Mashhad neighborhoods, including members of these councils and officials related to them, were the study community. Findings show that social councils of Mashhad neighborhoods are related to five indicators of good governance, namely: "participation", "effectiveness and efficiency", "accountability", "transparency" and "rule of law" and are effective in achieving those indicators. . However, in the current situation, the challenges of neighborhood councils in achieving these indicators are more than twice their opportunities

کلیدواژه‌ها [English]

 • Good Governance
 • Administrative Decentralization
 • Social Councils Of Mashhad Neighborhoods
 • Participation
 • Effectiveness
 • Accountability

عنوان مقاله [العربیة]

دور الأحیائیة فی تحقیق مؤشّرات الحکم الرشید (دراسة حالة: المجالس الاجتماعیة فی مشهد)

چکیده [العربیة]

یهدف البحث الراهن إلى استعراض دور الأحیائیة فی تحقیق مؤشّرات الحکم الرشید فی المجالس الاجتماعیة لأحیاء مشهد. وفی هذا الصدد اختیر مبدأا "الحکم الرشید" و "اللامرکزیة الإداریة" کأُسس نظریة. وفیما یتعلّق بالمنهجیة فقد أُجری جزء من البحث من خلال الرجوع إلى البیانات المتاحة والمصادر المکتبیة، وجزء آخر من خلال إجراء مقابلات. وقد کان مجتمع الدراسة فی المقابلات یشمل کلّ من کان ذا صلة بالمجالس الاجتماعیة لأحیاء مشهد بمن فیهم أعضاء هذه المجالس والمسؤولون ذوو الصلة بهم. تکشف النتائج عن أنّ المجالس الاجتماعیة لأحیاء مشهد لها تعلّق بخمسة من مؤشّرات الحکم الرشید أی: "المشارکة" و "الفاعلیة والکفاءة" و "المساءلة" و "الشفّافیة" و "سیادة القانون" وهی فعّالة فی تحقیق تلک المؤشّرات. ومع ذلک، وفی الوضع الراهن، فإنّ تحدّیات مجالس الأحیاء فی تحقیق المؤشّرات المذکورة لهی أکثر من ضِعفَی فُرَصها

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الحکم الرشید
 • اللامرکزیة الإداریة
 • المجالس الاجتماعیة لأحیاء مشهد
 • المشارکة
 • الفاعلیة
 • المساءلة