روند ساخت انسجام ملی در ایران: رویکرد تاریخی ـ جامعه‌شناختی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22081/psq.2022.72665

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه فهمی عینی و جامعه‌شناختی از روند تکوین انسجام ملی در ایران با بهره‌گیری از مفاهیم جامعه‌شناختی دورکیم (همبستگی مکانیکی و ارگانیکی) و دیوید لاک‌وود (یکپارچگی اجتماعی و یکپارچگی سیستمی) است. مقاله حاضر، با بهره‎گیری از این مفاهیم سعی دارد نشان دهد که انسجام اجتماعی ملی نه یک امر طبیعی و از‌پیش‌موجود، بلکه امری صناعی است که در افق آینده ساخته می‎شود. در تجربه‌ی تاریخی شاهد روندهای اجتماعی و دولت‌سازی در حوزه انسجام ملی هستیم. این روند به‌صورت دیالکتیکی به توسعه‌ی انسجام ملی مدد رسانده است. برای گذار از این روند جدلی و ایجاد روابط با ثبات میان یکپارچگی اجتماعی و سیستمی، نیازمند واهم‎گرایی قواعد حاکم بر یکپارچگی اجتماعی و یکپارچگی سیستمی هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The process of building national cohesion in Iran: a historical-sociological approach

نویسنده [English]

 • mahdi kazemi zamharir
PhD in Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to provide an objective and sociological understanding of the development of national cohesion in Iran using the sociological concepts of Durkheim (mechanical and organic correlation) and David Lockwood (social integration and system integration). Using these concepts, the present article tries to show that national social cohesion is not a natural and pre-existing thing, but an industrial thing that is built on the horizon of the future. In historical experience, we see social and state-building trends in the field of national cohesion. This process has dialectically contributed to the development of national cohesion. To move from this controversial process and establish a stable relationship between social and systemic integration, we need the convergence of the rules governing social and systemic integration

کلیدواژه‌ها [English]

 • National Cohesion
 • Social Solidarity
 • Social Integration
 • Systemic Integration
 • Historical-Sociological Approach

عنوان مقاله [العربیة]

عملیة بناء التلاحم الوطنی فی إیران مقاربة تاریخیة سوسیولوجیة

چکیده [العربیة]

یهدف البحث الراهن عبر استخدام المفاهیم الاجتماعیة لدورکهایم (التماسک الآلی والعضوی) ودیفید لوکوود (التکامل الاجتماعی وتکامل النسق) إلى تقدیم فهم موضوعی واجتماعی لعملیة تشکیل التلاحم الوطنی فی إیران. یُسعى فی الورقة، باستخدام هذه المفاهیم، فی إظهار أنّ التلاحم الوطنی لیس أمراً طبیعیاً وقائماً مسبقاً بل هو أمر صناعی یُصطنع فی أُفق المستقبل. نلاحظ فی التجربة التاریخیة العملیات الاجتماعیة وبناء الدولة فی مجال التلاحم الوطنی. وقد ساعدت هذه العملیة بشکل جدلی فی تعزیز التلاحم الوطنی. ومن أجل اجتیاز هذه العملیة الجدلیة وإقامة علاقات مستقرّة بین التکامل الاجتماعی والنسقی نحتاج إلى تقارب القواعد التی تحکم التکامل الاجتماعی وتکامل النسق.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • التلاحم الوطنی
 • التضامن الاجتماعی
 • التکامل الاجتماعی
 • تکامل النسق
 • المقاربة التاریخیة السوسیولوجیة