تاثیر الهیات یهودی بر فلسفه‌ی سیاسی اشتراوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران

10.22081/psq.2022.73421

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی فلسفه‌ی سیاسی اشتراوس، با تاکید بر عناصر الهیات یهودی است. نکته‌ی حائز اهمیت در تفکر اشتراوس این است که او مفاهیم الهیاتی را در معنایی فلسفی و به‌طور خاص ذیل فلسفه‌ی سیاسی بازخوانی کرده است. نقد اشتراوس به ماکیاولی در باب مفهوم «ویرتو»، اگرچه نقد «خودبنیادی انسان مدرن» است، درعین‌حال از مفهوم «مشیت الهی» و «تقدیر» به‌مثابه یک اصل اساساً الهیاتی دفاع کرده است. اگرچه اشتراوس تصریحی بر این امر ندارد که فلسفه‌ی سیاسی‌اش بر اصول الهیات یهودی بنا شده، اما فلسفه‌ی سیاسی او اساساً مبتنی‌بر عناصر الهیات یهودی است. بازتاب این ویژگی را در دو وجه فلسفه‌ی اشتراوس می‌توان مشاهده کرد: یکی تاثیر زیست‌جهانِ اشتراوس به‌مثابه یک انسان یهودی بر روش‌شناسی او هنگام خوانش متون فلسفه‌ی سیاسی کلاسیک؛ دیگری تاثیر عناصر الهیات یهودی بر مفاهیم اصلی فلسفه‌ی سیاسی اشتراوس. ادعای پژوهش حاضر این است که روش و مفاهیم پیشنهادی اشتراوس، ناشی از زیست‌جهان او به‌مثابه انسانی در جامعه‌ی یهودی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Jewish Theology on Strauss’s Political Philosophy

نویسنده [English]

 • Mahdi Fadaei Mehrabani
Assistant professor, Department of Political Sciences, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

The present research aims to investigate Strauss’s political philosophy with a focus on elements of Jewish theology. What is crucial in his thought is that he reread theological concepts in a philosophical sense, particularly in terms of a political philosophy. While Strauss’s critique of Machiavelli’s notion of virtue is a critique of “modern man’s autonomy,” it still defends the notion of “divine providence” and “predestination” as an essentially theological principle. Although Strauss does not explicitly state that his political philosophy is founded upon the principles of Jewish theology, his political philosophy is indeed grounded in elements of such theology. This is reflected in two dimensions of Strauss’s philosophy: the impact of Strauss’s lifeworld as a Jew on his methodology when reading the texts of classic political philosophy; and the impact of elements of Jewish theology on the main concepts of Strauss’s political philosophy. The present research claims that Strauss’s proposed method and concepts arise from his lifeworld as a person in a Jewish community

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strauss
 • political theology
 • virtue
 • political philosophy
 • Jewish theology

عنوان مقاله [العربیة]

أثر اللاهوت الیهودی على فلسفة شتراوس السیاسیة

چکیده [العربیة]

الهدف من البحث الراهن هو استعراض فلسفة لشتراوس السیاسیة، مع الترکیز على عناصر اللاهوت الیهودی. النقطة المهمّة فی تفکیر شتراوس هی أنّه أعاد قراءة المفاهیم اللاهوتیة بالمعنى الفلسفی، وتحدیداً فی إطار الفلسفة السیاسیة. نقد شتراوس لمکیافیلی لمفهوم "الکفاءة"، بالرغم من أنه نقد لـ "الأساس الذاتی للإنسان الحدیث"، إلا أنّه دفاع عن مفهوم "المشیئة الإلهیة" و"القدر" کمبدأ لاهوتی أساسی. على الرغم من أن شتراوس لم یحدّد أن فلسفته السیاسیة تقوم على مبادئ اللاهوت الیهودی، إلا أنّها تقوم أساسًا على عناصر اللاهوت الیهودی. یمکن رؤیة انعکاس هذه المیزة فی جانبین من فلسفة شتراوس: الأول، فی تأثیر عالم حیاة شتراوس کشخص یهودی على منهجیته عند قراءة نصوص الفلسفة السیاسیة الکلاسیکیة؛ والآخر هو أثر العناصر اللاهوتیة الیهودیة على المفاهیم الرئیسیة لفلسفة شتراوس السیاسیة. ادّعاء البحث الحاضر هو أنّ الطریقة والمفاهیم التی اقترحها شتراوس ناجمة عن عالم حیاته کإنسان فی المجتمع الیهودی

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • شتراوس
 • اللاهوت السیاسی
 • الکفاءة
 • الفلسفة السیاسیة
 • اللاهوت الیهودی