امنیت کارگران مهاجر به‌مثابه معیاری برای حکمرانی مطلوب (با تأکید بر قوانین جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران

2 دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22081/psq.2023.65346.2720

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت کارگران مهاجر به‌مثابه معیاری برای حکمرانی مطلوب با تأکید بر قوانین جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام پذیرفت، نشان داد که با پیوستن‌ دولت‌ها به‌ مقاوله‌نامه‌های‌ سازمان بین‌المللی کار، اصلاح قوانین‌ ناکارامد و ناکافی‌ و تدوین‌ قوانین‌ جامع‌ در زمینۀ امور مهاجرتی‌، انعقاد موافقت‌نامه‌های‌ دوجانبه‌ و چندجانبه‌ میان کشورهای‌ مهاجرفرست‌ و مهاجرپذیر، آموزش کارگران مهاجر پیش از اقدام به‌ مهاجرت و آگاه‌کردن آنان از شرایط‌ کار و مزایای‌ آن و مبارزه با سازمان‎دهندگان قاچاق کارگران مهاجر، می‌توان با ایجاد توازن میان منافع‌ و مصالح‌ یک‌ کشور و رعایت‌ حق‌ حاکمیت‌ آن با رعایت‌ حقوق مکتسبۀ کارگران قانونی‌ و حقوق بنیادین‌ کارگران غیرقانونی‌، زمینه‌ را به‌‎گونه‌ای‌ فراهم‌ آورد که‌ حقوق مدنی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، و اجتماعی‌ کارگران مهاجر قانونی‌ و اعضای‌ خانوادۀ‌ آنان همانند اتباع داخلی‌ کشور مقصد تأمین‌ شود. بر اساس آیین‎نامه‎ها و مقاوله‎نامه‎های بین‎المللی مربوط به پناهندگان و مهاجران و اتباع و نیز قوانین مربوط به اتباع در جمهوری اسلامی ایران، ایران نسبت به بسیاری از کشورهای غرب آسیا در شرایط بهتری قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها بسیاری از معیارهای بین‌المللی مربوط به پناهندگان را پذیرفته و اجرا می‌کند، بلکه بسیاری از موارد مربوط به کرامت انسانی، تأمین امنیت و تحصیل پناهندگانی را که هنوز به دریافت کارت اقامت اقدام نکرده‎اند، تسهیل کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Security of Immigrant Workers as a Criterion of Good Governance (with a focus on the Laws of the Islamic Republic of Iran)

نویسندگان [English]

 • Afshin Mardani 1
 • Manochehr Tavasoli 2
 • AliReza Arashpoor 2
1 PhD student, International Law, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Associate professor, Department of Law, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The present research aims to study the security of immigrant workers as a criterion for good governance, with a specific focus on the laws of the Islamic Republic of Iran. This research employs the descriptive-analytic method and suggests that governments can achieve this goal by joining conventions of the International Labour Organization, reforming inefficient and insufficient laws, formulating comprehensive immigration laws, establishing bilateral and multilateral agreements among immigrant-sending and immigrant-receiving countries, providing education to immigrant workers before their immigration, informing them of working conditions and advantages, and combating organizations involved in immigrant worker trafficking. By doing so, a balance can be achieved between a country's interests and the observation of its governance rights, while also protecting the acquired rights of legal workers and fundamental rights of illegal workers. This approach will help secure the civil, political, economic, and social rights of legal immigrant workers and their family members, similar to the native workers of the target country. Considering international regulations and conventions regarding refugees, immigrants, and foreign residents, as well as the laws governing foreign residents in the Islamic Republic of Iran, Iran is in a better condition compared to many West Asian countries. Not only has the Islamic Republic of Iran accepted and implemented numerous international criteria related to refugees, but it has also prioritized the issues of human dignity, security, and education for refugees who have not yet obtained residency cards.

کلیدواژه‌ها [English]

 • security
 • immigrant workers
 • human rights
 • immigration laws
 • Iran
 1. اسفندیاری، گ. (1387). قاچاق انسان، بردگی در عصر جدید. سیاست، 38(3)، صص 287-312.
 2. نوری، ع. (1389). حقوق بنیادین کارگران مهاجر خارجی در ایران با تأکید بر کارگران افغانی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
 3. (2009). Task Force on ASEAN Migrant Workers. URL= https://asean.org/ wp-content/uploads/2016/08/S11_National-Statement-Sing-Nat-Consul-on-ASEAN.pdf.
 4. Bogusz, B. & et al. (2004). Irregular Migration and Human Rights: Theoretical, European and International Perspectives. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff.
 5. Cholewinski, R. (1997). Migrant workers in international human rights law: their protection in countries of employment. Clarendon Press, Oxford.
 6. Crepeau, F. (2013). Report of the special Rapporteur on the Human rights of migrants. United Nation.http://digitallibrary.un.org.
 7. ILO: Migrant Workers, International Labour Organization Conference, 87th Session, Geneva, 1999.
 8. ILO: Protecting The Rights of Migrant Workers: A Shared Responsibility. Geneva, 2009. URL= https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/ publications/WCMS_180060/lang--en/index.htm
 9. McAdam J, “Environmental Migration Governance” (Working Paper), University of New South Wales, 2009. Research Series, retrieved from:
  http:// law. be press. com/ cgi/ viewcontent. cgi? article=1143& context= unswwps.flrps.
 10. McAdam, J. (2008). Forced Migration, Human Rights and Security. Bloomsbury Publishing.
 11. Pizarro, G. (2012). Reports of human rights of migrants. United Nations.
 12. Stalker, P. (2010). Workers Without Frontiers. International Labour Organization, Geneva.
 13. Thompson, L. (2013). Protection of Migrants’ Rights and State Sovereignty. IOM, Geneve.
 14. Wickramasecara, P. (2014). Rights Of Migrant in Asia. International Labour Office, Geneva.