تفکرات نظرى پیرامون تنزل جایگاه زنـان در جوامع اسلامـى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کریم خان محمدی

چکیده

در این مقاله  تحت عنوان سه نظریه فرهنگى، سیستمى و ساختارى، به دلایل تنزل
جایگاه زنان، در جوامع اسلامى، پرداختیم. اگر چه هر کدام از نظریه‏ها، گوشه‏هایى از
واقعیت را نشان مى‏دهد؛ ولى نگارنده، نظریه ساختارى را ترجیح مى‏دهد؛ زیرا از اعتبار
بیشترى برخوردار است و ارائه کننده قانون کلى است. یعنى در هر جامعه‏اى که به بلیه
استبداد گرفتار شود، جایگاه زن تنزل خواهد نمود و جوامع اسلامى از این قاعده مستثنى
نیستند.

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • Karim Khanmohammadi