اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سید احسان رفیعی علوی

حقوق عمومی دانشیار گروه فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

kms.bou.ac.ir/professor/rafieialavi/
rafiealavybou.ac.ir

سردبیر

احمد واعظی

استاد، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

www.bou.ac.ir
vaezibou.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

نجف لک زایی

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

www.lakzaee.ir
lakzaeebou.ac.ir

حمید پارسانیا

دانشیار، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

parsaniabou.ac.ir

نصرالله آقاجانی

استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

aghajanibou.ac.ir

منصور میراحمدی

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

m_mirahmadisbu.ac.ir

سید سجاد ایزدهی

استاد، گروه فقه سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایران.

sajjadizadyyahoo.com

محمدباقر خرمشاد

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران.

mb.khorramshadgmail.com

شمس الله مریجی

استاد، دانشگاه باقرالعلوم، قم، ایران

marijibou.ac.ir

دبیر تحریریه

محمود فلاح

علوم سیاسی استادیار، علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

fallahmahmoodgmail.com
0009-0009-0693-1061