اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

شمس الله مریجی

استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

www.bou.ac.ir
marijibou.ac.ir

سردبیر

احمد واعظی

استاد، گروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

www.bou.ac.ir
vaezibou.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

نجف لک زایی

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

www.lakzaee.ir
lakzaeebou.ac.ir

حمید پارسانیا

دانشیار، گروه جامعه شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

parsaniabou.ac.ir

نصرالله آقاجانی

استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم، ایران.

aghajanibou.ac.ir

منصور میراحمدی

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

m_mirahmadisbu.ac.ir

سید سجاد ایزدهی

استاد، گروه فقه سیاسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم،ایران.

sajjadizadyyahoo.com

محمدباقر خرمشاد

استاد، گروه علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران.

mb.khorramshadgmail.com

دبیر تحریریه

محمود فلاح

علوم سیاسی استادیار، علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

fallahmahmoodgmail.com