کلیدواژه‌ها = الهیات سیاسی
تاثیر الهیات یهودی بر فلسفه‌ی سیاسی اشتراوس

دوره 25، شماره 98 - تابستان 1401، شهریور 1401، صفحه 95-118

10.22081/psq.2022.73421

مهدی فدایی مهربانی


درآمدی بر الهیات سیاسی تمدنی در اندیشه‌ی مالک بن‌نبی

دوره 23، شماره 90 - تابستان 99، شهریور 1399، صفحه 101-125

10.22081/psq.2020.69306

محمد علی میرزایی؛ مصطفی سلطانی؛ محمدصفر جبرئیلی