دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی علل و زمینه‌های گذار ناموفق دموکراتیک در مصر در پرتو خیزش عربی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1402

خسرو آرام؛ علیرضا رضایی؛ قاسم ترابی


نظریه کارکردی پل ارتباطی میان علم سیاست و حکمرانی سیاسی در ایران پس از انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1402

10.22081/psq.2024.75282

آرش رضادوست؛ ابراهیم متقی؛ کیهان برزگر


سیاستگذاری راهبردی ج.ا.ا در برابر اقدامات آمریکا در جنوب غرب آسیا (2021-2001)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22081/psq.2024.75882

سیدتقی هاشمی؛ ابراهیم متقی؛ گارینه کشیشیان سیرکی


نقش مکتب در تبدیل ایده پیشرفت سیاسی به خیر و کنش جمعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1403

10.22081/psq.2024.68234.2863

مسعود معینی پور