ساختارشناسى فکر دینى در ایران معاصر با تأکید بر رویکردهاى روشنفکرى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد یار علوم سیاسى دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده

یکی از مؤلفه‌هاى اساسى اندیشه دینى در سال‌هاى پس از دهه 1320، ظهور برداشت‌هاى روشنفکرى از دین در کنار رویکردهاى سنتى و رهیافت اجتهادى بود.
این برداشت‌ها که شامل طیف‌هاى مختلفى است، با این ایده که امروزه نگرش سنتى از دین، کارآیى لازم را ندارد، به تفسیرهاى جدیدى، براساس آموزه‌هاى علمى و جامعه‌شناختى پرداختند و به این ترتیب ادبیات جدیدى را در عرصه دین موجب گشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE STRUCTURALOGY OF THE RELIGIOUS THOUGHT IN CONTEMPORARY IRAN: WITH AN EMPHASIS ON INTELLECTUAL APPROACHES

نویسنده [English]

  • Jalal Derakhsheh
چکیده [English]

The emergence of intellectual conceptions of religion alongside the traditional approaches is one of the basic features of religious thought in the years following 1320s (H). Claiming that traditional conceptions of religion are no longer efficient, these new conceptions have embarked on modern interpretations of religion on the basis of scientific and sociological teachings. This resulted in the appearance of new literature on religion.