دوره و شماره: دوره 5، سال پنجم - شماره بیستم - زمستان 81، دی 1381