آسیب‌شناسى انقلاب اسلامى ایران از دیدگاه امام خمینى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حجة‌الاسلام کریم خانمحمدى، عضو هیأت علمى گروه علوم اجتماعى موسسه آموزش عالى باقرالعلوم

چکیده

در اندیشه امام خمینى، علل، ماهیت وآسیب‌شناسى انقلاب سه مفهوم همبسته است. همان تقاضاهایى که منجر به فروپاشى رژیم گذشته گردید ماهیت انقلاب را تشکیل مى‌دهد وبرگشت به گذشته نامطلوب در کلیه شاخصه‌ها از آسیب‌هاى نظام جمهورى اسلامى به شمار مى‌رود، از این رو سخن از آسیب‌شناسى انقلاب بدون مطالعه فرآیند پیروزى آن، صبغه علمى نخواهد داشت. در این مقاله فرآیند جنبش انقلابى ایران در اندیشه امام خمینى، در قالب تئورى آلن تورن، بررسى شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE PATHOLOGY OF THE IRANIAN ISLAMIC REVOLUTION FROM IMAM KHOMAINI'S VIEWPOINT

نویسنده [English]

  • Karim Khan-Mohammadi
چکیده [English]

According to Imam Khomaini, the cause, the nature, and the pathology of the Islamic Revolution are three integrated concepts. The same demands leading to the collapse of the Pahlavi regime form the nature of the Islamic Revolution and a return to the unfavourable past is considered as the pathology of the Islamic Republic system. Thus, speaking of the pathology of the Revolution is impossible without studying the process of the overcoming of the Islamic Revolution. This paper is to study the Islamic Revolution movement according to Imam Komaini's viewpoint and in terms of Allen Thorn's theory.