طرح نامه فقه سیاسى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى گروه علوم سیاسى موسسه آموزش عالى باقرالعلوم علیه السلام

چکیده

در طرح نامه حاضر سعى شده است محورهایى که نشان دهنده گستره و قلمرو فقه سیاسى است بر شمرده شوند. جایگاه فقه سیاسى در منظومه و مجموعه دانش‌هاى سیاسى، مبادى، مبانى و منابع فقه سیاسى، تاریخ فقه سیاسى، روش‌شناسى فقه سیاسى، چالش‌هاى فقه سیاسى، وضعیت کنونى فقه سیاسى، مکاتب و ادوار فقه سیاسى، مسائل فقه سیاسى، جامعه‌شناسى فقه سیاسى، موانع و الزامات گسترش فقه سیاسى و بایسته‌هاى پژوهشى در این حوزه به عنوان مهم‌ترین محورهاى شایسته طرح در درس فقه سیاسى پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Fiqh syllabus

نویسنده [English]

  • Najaf Lakza'ee
چکیده [English]

The writer tries to include in this syllabus the axes considered as indicative of the domain and extension of political Fiqh. The subjects considered worthy of inclusion in the syllabus are as follows: the status of political Fiqh in the category of political sciences, political Fiqh foundations and sources, history of political Fiqh, political Fiqh methodology, challenges of political Fiqh, the present status of political Fiqh, political Fiqh schools, political Fiqh eras, political Fiqh issues, political Fiqh siciology, the barriers and necessities of the extention of political Fiqh, and the research priorities in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Fiqh
  • political Fiqh issues
  • political Fiqh schools
  • political Fiqh eras
  • political Fiqh siciology
  • political Fiqh methodology