دوره و شماره: دوره 6، شماره بیست و چهارم - زمستان 82، آبان 1382 
اندیشه‌هاى سیاسى، فلسفى و دینى سیدجمال

صفحه 212-221

ابراهیم کالِن؛ سیدنصیراحمد حسینى