دوره و شماره: دوره 6، شماره بیست و دوم - تابستان 82، تیر 1382