اسلام، غرب و رسانه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

حجۀ الاسلام خانمحمدی عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم

چکیده

پس از فروپاشی اردوگاه کمونیسم و تک قطبی شدن جهان، جهان غرب برای انسجام درونی خود نیاز به دشمن مشترکی داشت؛ از این رو، سیاست‌مداران غربی «جهان اسلام» را دشمنی خطرناک تعریف کرده و جایگزین کمونیسم نمودند. جهان اسلام به دلیل داشتن مکتبی متفاوت و سابقۀ دیرینۀ خصومت با جهان غرب، این ظرفیت را داشت که از سوی غرب «غیریت سازی» شده و به عنوان دشمن انتخاب شود؛ از این رو علی‌رغم غلبه نگرش بر ساخته‌گرا constructionism در مورد جهان اسلام در میان اندیشمندان غربی، نگرش گوهرگرا Essentialism با وجود فقر پشتوانه تئوریک آن، در رسانه‌ها ترویج شده و جهان اسلام را به عنوان «واحد یکپارچه» و خطر برای غرب معرفی کردند. نویسنده مقاله حاضر معتقد است غیریت‌ سازی از سوی غرب و معرفی جهان اسلام به عنوان «کلیت واحد» و خطرناک برای منافع آنها، استراتژی غرب جهت تداوم سلطه جهانی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islam, the West, and the media

نویسنده [English]

  • Karim Khanmohammadi
Social Sciences Department Bagher al-Olum University
چکیده [English]

After the fall of communism and the resultant mono-polarity of the world, the West needed another enemy for its own internal cohesion. Thus, they defined the Islamic world as a dangerous enemy replacing communism. The Islamic world, because of having a different school of thought and the long animosity with the West, was placed in an antagonistic relationship with the West. Thus, despite the existence of the constructionist approach to the Islamic world among the Western scholars, the essentialist approach to the Islamic world was propagated in the media and the Islamic world was introduced as a unitary whole and a threat to the West. The writer of this paper believes that the West’s antagonism toward the Islamic world as a unitary and dangerous whole is the West’s strategy to continue its domination over the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islam
  • the West
  • media
  • Islamic Ummah
  • Islamic World
  • antagonism