دوره و شماره: دوره 9، شماره سی و ششم - زمستان 85، بهمن 1385 
فقه روابط بین الملل

صفحه 19-36

آیۀ الله سید نورالدین شریعتمدار جزائری