آشفتگی معنایی تروریسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تروریسم یکی از واژه­های مبهم در عرصه بین­المللی است که به علت پیچیدگی مفهوم و مصادیق آن با نوعی «بحران معنا» در تعریف و تحدید قلمرو آن مواجه هستیم. تعاریفی که از تروریسم و ابعاد آن ارائه شده بیش از آن­که منطبق بر عینیت­گرایی و پذیرش دوگانگی ارزش / واقعیت باشد، برگرفته از برساخته­های گفتمانی و تبلیغی است. در شرایط بحران معنا در معرفی تروریسم چند پرسش اساسی مطرح   می­شود: چه چیزی تروریسم را از سایر اشکال منازعۀ خشونت آمیز متمایز می­سازد؟ چرا خشونت یک دولت یا گروه تروریستی و خشونت گروه یا دولتی دیگر پاد تروریستی معرفی می­شود؟ چرا برخی گروه­ها و افراد در یک زمان «مبارزان آزادی» معرفی می­شوند و همان گروه­ها، با حفظ ایدئولوژی افراطی خود، در زمان دیگر و در شرایط سیاسی دیگر «تروریست» نامیده می­شوند؟ هدف مقاله حاضر، بررسی و تبیین ایده­ها و مشکلات اصلی موجود در روند مفهوم سازی تروریسم در دو گفتمان رسمی ـ سیاسی و علمی ـ آکادمیک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The meaning ambiguities of terrorism

نویسنده [English]

  • Reza Soleimani
Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Terrorism is an important concept in the international arena, which, due to conceptual and referential complexities, is hard to define. The definitions given for terrorism and its dimensions, rather than being based on objectivity and acceptance of the dichotomy of value / reality, are discursive and media products. In such circumstances in which we are facing with meaning crisis in defining terrorism, several basic questions can be posed: What distinguishes terrorism from other forms of violent conflicts? Why are the violent acts of some countries or groups considered as terroristic and those of other countries or groups as anti-terroristic? Why are some groups or individuals sometimes introduced as “freedom fighters” and at other times and other political circumstances, with the same extremist ideology, as “terrorists”? This paper is to explain the main problems of process of conceptualization of terrorism according to official political discourse and scientific-academic discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • anti-terrorism
  • power/knowledge relationship
  • Hegemony
  • anti-hegemony