تحلیل نظام تایید اعتبارنامه‌ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی؛ با تاکید بر الگوی مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز شهرری

10.22081/psq.2021.69812

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل نظام تایید اعتبارنامه‌ی نمایندگی مجلس شورای اسلامی است. دراین‌راستا با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن آسیب‌شناسی و تحلیل نظام موجود و بهره‌گیری از تجربه‌ی سایر کشورها این نتیجه به‌دست آمد که غالب تنش‌های ناشی از عدم‌تایید اعتبارنامه‌ها در مجلس شورای اسلامی، به‌دلیل ناکارآمدی مدل پارلمانی در رسیدگی به اعتبارنامه است؛ برای جبران این نقیصه می‌توان مدل ترکیبی «پارلمانی-قضایی» را پیشنهاد کرد. این مدل می‌تواند از دخیل‌شدن ملاحظات سیاسی مغرضانه پیشگیری کرده و موجبات اخذ تصمیم مبتنی‌بر عقلانیت، بی‌طرفی، نگرش حقوقی و قضایی، مصلحت-اندیشی، صیانت از حقوق منتخبین و شهروندان و نمایندگی اصیل را فراهم نماید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the approval system of the credentials in the Islamic Consultative Assembly with emphasis on the optimal pattern

نویسنده [English]

  • hassan khosravi
Associate Professor, Payame Noor University, Shahr-e-Rey, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to analyze the system of approving the credentials of the Islamic Consultative Assembly. In this regard, with a descriptive-analytical approach, with pathology and analysis of the existing system and using the experience of other countries, it was concluded that most of the tensions due to non-approval of credentials in the Islamic Consultative Assembly are because of the inefficiency of the parliamentary model; to compensate for this shortcoming, a combined "parliamentary-judicial" model can be proposed. This model can prevent the involvement of biased political considerations and lead to a decision based on rationality, impartiality, legal and judicial attitude, expediency, protection of the rights of elected and citizens, and genuine representation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credentials
  • Member of Parliament
  • Islamic Consultative Assembly
  • Parliament

عنوان مقاله [العربیة]

تحلیل نظام تأکید خطاب اعتماد النیابة فی مجلس الشورى الإسلامی تأکیداً على النموذج المنشود

چکیده [العربیة]

یهدف البحث الراهن إلى تحلیل نظام تأکید خطاب اعتماد النیابة فی مجلس الشورى الإسلامی. وفی هذا السیاق وعبر المنهج الوصفی والتحلیلی، ضمن تشخیص الأضرار وتحلیل النظام القائم واستخدام تجارب الدول، تُوصِّل إلى نتیجة مفادها أنّ أکثر التوتّرات ناجمة عن عدم فاعلیة النموذج البرلمانی فی متابعة خطابات الاعتماد؛ ولإصلاح هذا الخلل فإنّ من الممکن اقتراح النموذج المرکّب من البرلمانی والقضائی. ومن شأن هذا النموذج أن یمنع من المداخلات السیاسیة المتّسمة بالمحسوبیة ویوفّر أسباب اتّخاذ القرارات المرتکزة على العقلانیة، والحیادیة، والنظرة الحقوقیة والقضائیة، والنفعیة، وحمایة حقوق الناخبین والمواطنین، والنیابة الجادّة

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • خطاب الاعتماد
  • نائب المجلس
  • مجلس الشورى الإسلامی
  • البرلمان