دوره و شماره: دوره 23، شماره 92 - زمستان 99 - شماره پیاپی 92، اسفند 1399، صفحه 1-180 
ملودی ادبیات صلح در ژئوپلتیک آشوب

صفحه 150-175

10.22081/psq.2021.69814

زهره رامین؛ سید محمد مرندی؛ فضه خاتمی نیا