ملودی ادبیات صلح در ژئوپلتیک آشوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده زبان‎ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران

2 استاد، زبان و ادبیات انگلیسی، زبان ها و ادبیات خارجی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

10.22081/psq.2021.69814

چکیده

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که «ادبیات صلح به‌مثابه یک عنصر نوظهور، چگونه به کاهش سطح آشوب‎زدگی و افزایش سطح هم‌گرایی و ایجاد صلح کمک می‎کند؟» فرض این است که ادبیات صلح با درنظرگرفتن صلح به‌مثابه یک چرخه و فرایند، به‌جهت نوع روایت و خوانش متفاوتی که دارد و هم‌چنین گستره‌ی مخاطبینی که شامل می‎شود، با ترویج کارکرد‎هایی نظیر: باور به امکان تغییر، همدلی به‌جای تنش و نوع‌‎دوستی به‌جای تبعیض، عوامل آشوب‎زا (اسلام‎‌هراسی) را محدود کرده و درنتیجه سطح صلح را افزایش می‎دهد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نظریه‌ی ماتریالیسم فرهنگی (رویکرد تلفیقی ویلیامز و سینفیلد) تحلیلی از رابطه‌ی ادبیات، صلح و بازتاب مقوله‌ی آشوب‌‎زدگی در جهان اسلام و پیامدهای آن ارائه کرده است. این تحلیل به‌لحاظ زمانی به دوره‌ی پسایازده سپتامبر تعلق دارد و با بازخوانی دو اثر خالد حسینی (بادبادک‌باز و هزار خورشید تابان) نشان می‌دهد که چگونه می‎توان مولفه‎‌های ادبیات صلح را از این دو اثر استخراج کرد. جهان اسلام نیازمند بازخوانی میراث خود برای شکستن غیرواقع‎‌نمایی‎‌های موجود است. تصویرسازی آثار ادبی، ازاین‌جهت که مخاطب بسیار گسترده‌ای دارد و از ماندگاری عمیقی برخوردار است، در تقابل با مولفه‌‎های آشوب‌‎زا قابلیت‌های کاربردی ویژه‌ای را داراست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Melody of Peace Literature in Chaos Geopolitics

نویسندگان [English]

 • zohre ramin 1
 • seyyed Mohammad Marandi 2
 • Fezeh Khataminia 3
1 Assistant Professor, Faculty of Foreign Languages and Literature, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Professor, English language and literature, foreign languages and literature, University of Tehran, Iran.
3 PhD Student, Foreign languages and literature, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study is to answer the question "How does the peace literature, as an emerging element, help reduce the level of unrest and increase the level of integration and peace?". It is assumed that peace literature, considering peace as a cycle and process, for its different type of narrative and reading and a range of audiences it includes, promotes functions such as belief in the possibility of change, empathy instead of tension and type, friendship instead of discrimination limits rioters (Islamophobia) and thus increases the level of peace. This descriptive-analytical study using cultural materialism (combined approach of Williams and Sinfield) has provided an analysis of the relationship between literature, peace, and the reflection of the category of unrest in the Islamic world and its consequences. This analysis chronologically belongs to the period after September 11. Reading two works of Khalid Hosseini (Badbadkabaz and Hezar Khorshid Taban) shows how the components of peace literature can be extracted from these two works. The Islamic world needs to re-read its legacy to break the existing unrealism. The imagery of literary works, for its wide audience and deep durability, has special functional capabilities in contrast to the chaotic components.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chaos
 • Peace Literature
 • Khalid Hosseini
 • September 11
 • The Islamic World
 • Cultural Materialism

عنوان مقاله [العربیة]

نغم أدب السلام فی جیوسیاسیة الفوضى

چکیده [العربیة]

یهدف البحث الراهن إلى الإجابة على سؤال: "کیف لأدب السلام، باعتباره عنصراً ناشئاً، أن یساعد فی تقلیص مستوى الاضطراب وتعزیز مستوى التقارب وإحلال السلام؟". یقوم افتراض أنّ أدب السلام باعتباره السلام بمثابة دورة وعملیة، اعتباراً بنوعیة السرد والقراءة المختلفة المختصّتین به وکذلک دائرة الجمهور الذی تملکه، یحدّ من الأسباب الباعثة على الفوضى (الإسلاموفوبیا) وذلک عبر تعزیز وظائف من قبیل: الإیمان بإمکانیة التغییر، والتعاطف بدلاً من التوتّر والمساواة بدلاً من التمییز؛ وبالتالی یرفع مستوى السلام. أُنجز هذا البحث بالمنهج الوصفی والتحلیلی وباستخدام نظریة المادّیة الثقافیة (الاتّجاه الخلیط من ولیامز وسینفیلد)، ویقدّم تحلیلاً للصلة بین الأدب والسلام وانعکاس فئة الاضطراب فی العالم الإسلامی وتداعیاتها. ویتعلّق هذا التحلیل من حیث الزمان بعهد ما بعد الحادی عشر من سبتمبر، ویکشف بمراجعة عملَین لخالد حسینی (عدّاء الطائرة الورقیة وألف شمس ساطعة) عن طریقة انتزاع مکوّنات أدب السلام منهما. یحتاج العالم الإسلامی إلى إعادة قراءة تراثه لیحطّم اللاواقعیات المتمظهرة القائمة. کما لتصویر الأعمال الأدبیة، بما لها من جمهور کبیر ودیمومة بلیغة، إمکانیات تطبیقیة ممیّزة فی مناقضة المکوّنات المسبّبة للفوضى والاضطراب

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الفوضى
 • أدب السلام
 • خالد حسینی
 • حادی عشر سبتمبر
 • العالم الإسلامی
 • المادّیة الثقافیة