ضابطه‌مندی و سنجه‌های فعالیت‌های‌‌ اطلاعاتی در فقه سیاسی شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

2 دانش‌آموخته سطح 4 حوزه علمیه قم و پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران (نویسنده مسئول)

10.22081/psq.2023.74348

چکیده

فعالیت‌ اطلاعاتی از جمله امور لازم در هر حکومتی، است؛ اما از
آن­جاکه این فعالیت، گاهی مستلزم اِعمال رفتارهای غیرشرعی است، از مؤلفه‌های چالشی در نظام سیاسی اسلامیِ مبتنی بر رفتارهای شریعت­مدار است. به همین علت است که بحث مذکور، در حوزه­ی فقهی و در خصوص مباحث حکمرانی اسلامی، اداره­ی مطلوب جامعه و کارآمدی حکومت اسلامی، مورد توجّه اندیشمندان قرار گرفته است. تحقیق حاضر در چارچوب فقه سیاسی، بر اساس روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر روش‌شناسی اجتهاد، درصدد تبیین رویکردِ حجیّت شرعی رفتارهای کارگزاران فعالیّت‌های اطلاعاتی در فقه اسلامی و کارآمدی نظام اسلامی در فائق آمدن بر دشمن در حوزه‌های اطلاعاتی و وصول به غایات اسلام در حوزه­ی حکمرانی است. طبعاً فعالیّت اطلاعاتی در صورتی می‌تواند از سوی کارگزاران اطلاعاتی مورد استفاده قرار بگیرد که مقیّد به ضوابطی برآمده از شریعت،‌ عقل یا عرف باشد که از آن جمله می‌توان به ضوابطی چون عدالت‌ورزی، حفظ نظام، انطباق حداکثری بر شریعت، انطباق بر خرد جمعی، اعتدال، تحقق غایات شرع، مصلحت‌سنجی و حفظ جان مسلمانان، اشاره کرد. با افتراض فعالیّت‌های اطلاعاتی در نظام اسلامی در راستای برتری‌جویی بر دشمن و حفظ نظام اسلامی، ضمن تفکیک رفتارهای به‌ظاهر مخالف شریعتِ کارگزاران اطلاعاتی به رفتارهای فردی و حاکمیّتی و تأکید بر اصل عدم ارتکاب رفتارهای غیرشرعی، در این تحقیق نشان داده می­شود که تنها مواردی در حوزه­ی امور فردی و حاکمیّتی قابل‌قبول خواهد بود که رفتارهای اطلاعاتی از سوی کارگزاران حکومتی، ذیل ضوابط عامّ فقهی قرار گرفته و در راستای تحقّق غایات شریعت به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Regularity and Measurements of Intelligent Activities in Shiite Political Jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Seyyed Sajjad Izdehi 1
  • Seyyed Ali Asghar Alavi 2
1 Professor, Research Institute for Islamic Culture and Thought, Qom, Iran
2 Advanced level seminary teacher; Research Institute for Islamic Culture and Thought, Qom, Iran
چکیده [English]

Intelligence activities are necessary for every government. However, since they may involve religiously illegitimate behaviors, they pose a challenge to an Islamic political system that is based on Sharia. This is why the issue has drawn the attention of scholars in the field of jurisprudence, particularly the issues of Islamic governance, ideal administration of the society, and efficiency of the Islamic government. The present study is conducted in terms of political jurisprudence, drawing upon the descriptive-analytical method and the methodology of ijtihad. It seeks to account for the Sharia-based legitimacy of intelligent agents in Islamic jurisprudence and the efficiency of the Islamic government in overcoming its adversaries in intelligence matters to achieve the Islamic objectives in governance. To be sure, agents involved in intelligence activities may be committed to Sharia-based, rational, or commonsensical regulations such as justice, protection of the order, maximal conformity to Sharia, conformity to collective reason, moderation, realization of religious objectives, exigencies, and protection of the lives of Muslims. Assuming that intelligence operations in the Islamic government are intended as means of overcoming the enemies and protecting the Islamic system, this research distinguishes the apparently illegitimate acts of intelligence agents into individual and governmental acts and highlights the primacy of refraining from committing anti-Sharia behaviors. Moreover, it shows that individual and governmental anti-Sharia practices are acceptable only if they fall under general jurisprudential principles and criteria, serving the ultimate purposes of Sharia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence activities
  • Shiite political jurisprudence
  • security
  • spying

عنوان مقاله [العربیة]

انضباط الأنشطة الاستخباراتیة وموازینها فی الفقه السیاسی الشیعی

چکیده [العربیة]

یعتبر النشاط الاستخباراتی من بین القضایا التی تعتبر ضروریة لکل حکومة؛ ومع ذلک، نظرًا إلى أن هذا النشاط یتطلب أحیانًا تنفیذ سلوکیات غیر شرعیة، فهو أحد المکونات الشائکة فی النظام السیاسی الإسلامی القائم على السلوکیات المستندة إلى الشریعة. ولهذا السبب حظیت المناقشة المذکورة باهتمام المفکرین فی مجال الفقه وموضوعات کل من الحوکمة الإسلامیة والإدارة المثلى للمجتمع وکفاءة الحکومة الإسلامیة. یسعى البحث الراهن فی إطار الفقه السیاسی، القائم على المنهج الوصفی التحلیلی ومنهجیة الاجتهاد، إلى شرح مقاربة الحجّیة الشرعیة لسلوک وکلاء الأنشطة الاستخباریة فی الفقه الإسلامی، وفاعلیة النظام الإسلامی فی التغلّب على العدو فی المجالات الاستخباریة وتحقیق مقاصد الإسلام فی مجال الحوکمة. وبطبیعة الحال، یمکن لوکلاء الاستخبارات القیام بالانشطة الاستخباریة إذا ما کانت منضبطة بقواعد مستمدّة من الشریعة أو العقل أو العرف، والتی تشمل قواعد مثل إقامة العدل، والمحفاظة على النظام، والامتثال الأقصى للشریعة، والتوافق مع حکمة الجماهیر، والاعتدال، وتحقیق مقاصد الشریعة، والنفعیة، والمحافظة على أرواح المسلمین. ومع افتراض کون الأنشطة الاستخباریة فی النظام الإسلامی هی فی اتجاه السعی وراء التفوّق على العدو والمحافظة على النظام الإسلامی، وأیضًا مع تقسیم السلوکیات المناهضة للشریعة ظاهریًا لعملاء المخابرات إلى سلوکیات فردیة وسلوکیات سیادیة والتأکید على مبدأ عدم ارتکاب الجرائم غیر الشرعیة، یتضح فی هذا البحث أن القضایا المقبولة فی مجال الشؤون الفردیة والسیادیة هی السلوکیات الاستخباریة لموظفی الحکومة فقط حیث تخضع للقواعد الفقهیة العامة وتُستخدم بما یتماشى مع تحقیق مقاصد الشریعة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الأنشطة الاستخباراتیة
  • الفقه السیاسی الشیعی
  • الأمن
  • التجسّس