دوره و شماره: دوره 25، شماره 100 - زمستان 1401 - شماره پیاپی 100، اسفند 1401، صفحه 1-226 
اندیشه‌ سیاسی در متون ساسانی

صفحه 101-122

10.22081/psq.2023.74350

مهدی موحدی نیا؛ مهدی فدایی مهربانی