دوره و شماره: دوره 7، شماره بیست و پنجم - بهار 83، فروردین 1383 
اصل عدم ولایت

صفحه 63-72

محمد سروش محلاتى


تقیه سیاسى

صفحه 97-110

آیة‌الله‌محى‌الدین فاضل‌هرندى


سفیرى روحانى

صفحه 247-250

محمد سعید جمال الدین