دوره و شماره: دوره 11، شماره چهل و دوم - تابستان 87، مرداد 1387