دوره و شماره: دوره 20، شماره 78 - تابستان 96 - شماره پیاپی 78، تابستان 1396، صفحه 1-200 
2. مبانی فکری سیاست‌نامه‌نویسی

صفحه 37-64

منصور میر احمدی؛ محمدرضا مرادی طادی