نویسنده = داود فیرحی
دوچهره تمدن غرب

دوره 3، سال سوم - شماره یازدهم - زمستان 79، دی 1379، صفحه 264-272

داود فیرحی


رسانه ‏ها و تحول فرهنگ سیاسى در خاورمیانه

دوره 2، سال دوم - شماره هشتم - بهار 79، اردیبهشت 1379، صفحه 49-72

داود فیرحی


مشکلات نظرى طرح آزادى در اندیشه اسلامى

دوره 2، سال دوم - شماره هفتم - زمستان 78، دی 1378، صفحه 76-90

داود فیرحی


ارزش فلسفه سیاسى سنتى در تفکر اسلامى

دوره 2، سال دوم - شماره ششم - پاییز 78، مهر 1378، صفحه 2-4

داود فیرحی


امام خمینى؛ گفتمان تجدّد اسلامى

دوره 2، سال دوم - شماره پنجم - تابستان 78، تیر 1378، صفحه 2-12

داود فیرحی


فقه سیاسى اهل سنّت

دوره 1، سال اول - شماره چهارم - بهار 78، اردیبهشت 1378، صفحه 72-117

داود فیرحی


امام خمینى(ره) اجتهاد انقلابى و انقلاب در اجتهاد

دوره 1، سال اول - شماره چهارم - بهار 78، اردیبهشت 1378، صفحه 2-5

داود فیرحی


مبانى آزادى و «حزب» مبانى آزادى و «حزب» در مذهب شیعه

دوره 1، سال اول - شماره سوم - زمستان 77، دی 1377، صفحه 133-149

داود فیرحی


مفهوم مشارکت سیــاســى

دوره 1، سال اول - شماره اول - تابستان 77، تیر 1377، صفحه 38-69

داود فیرحی