دوره و شماره: دوره 19، شماره 74- تابستان 95، دی 1395، صفحه 1-192 
سیاست هویت و جنبش‌های اجتماعی جدید

صفحه 119-140

سیدمحمدتقی آل‌سیدغفور؛ علیرضا زهیری